Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
Gemeente Urk is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Doelen van de verwerkingen en daarvoor verzamelde gegevens
Port of Urk heeft als primair doel het stimuleren van de Noord-Flevolandse economie met de aanleg van een bedrijventerrein en een maritieme servicehaven. Om dat te bereiken verzamelen we binnen Port of Urk persoonsgegevens voor de volgende subdoelen:

1. Het beantwoorden van vragen
Op www.portofurk.nl/contact/ kunnen geïnteresseerden vragen achterlaten. Voor het behandelen van vragen, vragen wij hen hun naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mailadres achter te laten. Voor het ontvangen en versturen van e-mails werken wij met Microsoft Outlook.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.

2. Nieuwsbrief
Via de website www.portofurk.nl kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwsbrief van Portofurk door hun mailadres, voornaam, achternaam en organisatienaam in te vullen. Na aanmelding ontvangt de geïnteresseerde een mail met een link waarop geklikt moet worden ter bevestiging. Dan pas is de aanmelding voltooid. De nieuwsbrief wordt vier tot zes keer per jaar verstuurd. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid tot afmelding. De nieuwsbrief wordt opgemaakt in het platform Mailchimp.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Binnen Port of Urk nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Port of Urk draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Verwerking door derden
Bij de uitvoering van haar taken kan Port of Urk gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die Port of Urk ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan Port of Urk taken (deels) heeft uitbesteed, of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. In al deze gevallen zorgt Port of Urk ervoor dat de benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Het kan voorkomen dat wij op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens moeten verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Bewaartermijn
Port of Urk is een langjarige ontwikkeling. Om onze taken goed te kunnen uitvoeren, bewaren wij uw gegevens drie jaar waarna we u vragen om uw toestemming om deze termijn te verlengen. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. Indien u geen toestemming geeft voor verlenging, verwijderen wij uw gegevens na drie jaar.

Uw rechten
• U heeft recht op inzage van de gegevens die Port of Urk van u verwerkt.
• U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
• U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
• U heeft het recht Port of Urk te verzoeken uw gegevens te verwijderen.
• U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• U heeft het recht Port of Urk te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen (dataportabiliteit).

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij Port of Urk een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar fg@urk.nl o.v.v. ‘Port of Urk’. Port of Urk behandelt uw verzoek binnen één maand. U kunt een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U ontvangt van ons altijd een bevestiging per e-mail en/of post op basis van uw afgegeven voorkeuren.

In bepaalde gevallen kunnen uw rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen u hierover altijd informeren.

Ten slotte, heeft u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie hierover.

Wat doen we om uw gegevens te beschermen?
De maatregelen van Port of Urk zijn er op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder.

Vragen/contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop Port of Urk omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Port of Urk door een mail te sturen naar fg@urk.nl.

Wij streven naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen.

Laatste wijziging van de privacyverklaring
Port of Urk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring is van 28 november 2019.