Maakhaven

De haven faciliteert de groeiende vraag naar maritieme services in Noordelijk Flevoland. Zij krijgt geen logistieke functie, maar richt zich volledig op (internationaal) maritieme dienstverlening . Bijvoorbeeld de (af)bouw van gespecialiseerde schepen, reparatie en onderhoud van (super)jachten, offshore activiteiten en maritieme surveyactiviteiten. Om de agglomeratiekracht en spin-off van de buitendijkse haven te stimuleren is voor maritiem gerelateerde bedrijven op het bedrijventerrein een aanzienlijke hoeveelheid kavels gereserveerd.

Daarnaast geeft de in december ondertekende Regiodeal tussen Rijk, provincie en maritieme partners het maritieme cluster nog een extra impuls om deze unieke combinatie van ondernemerszin, innovatie, onderwijs op Urk kracht bij te zetten. De maritieme servicehaven draagt bij aan de versterking van het innovatief potentieel en het ondernemerschap binnen de maritieme sector met uitstraling naar de in Noordelijk Flevoland sterk vertegenwoordigde sectoren agrofoodcluster, visserij en de composietindustrie (cross-overs). De haven biedt ook kansen om het onderwijs en de arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld via het nieuwe technasiumonderwijs en ROC Friese Poort.