Voorontwerp bestemmingsplan ‘Port of Urk’ – binnendijks bedrijventerrein ter inzage

Burgemeester en wethouders van Urk maken, ter voldoening van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan “Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein” met identificatienummer NL.IMRO.0184.BP2020BDBT-0001 ter inzage ligt. Het voorontwerp bestemmingsplan zal in het kader van het vooroverleg cf. artikel 3.1.1 Bro ook worden voorgelegd aan de vaste overlegpartners.

Inhoud

De gemeente wil ten zuiden van Urk en aansluitend op het bestaande bebouwde gebied (Zwolsehoek) een nieuw binnendijks bedrijventerrein realiseren om de vraag naar geschikte bedrijfskavels faciliteren. Met het plan wordt beoogd een aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein te realiseren. Enerzijds om ruimte te bieden aan de groei van het visserijcluster en de maritieme sector omdat Urk hierin een hubfunctie heeft en deze wil versterken. Anderzijds dient het bedrijventerrein te voorzien in de behoefte van Urker bedrijven welke als gevolg van autonome groei ontwikkel- en/of uitbreidingswensen hebben. Het voorontwerp bestemmingsplan biedt een juridisch toetsingskader voor de ruimtelijke inrichting van het binnendijks bedrijventerrein.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan is op 25 februari 2020 door het College van Burgemeester en Wethouders vrijgegeven voor inspraak en ligt voor een ieder ter inzage vanaf 6 maart 2020 gedurende een periode van zes weken. Het voorontwerp bestemmingsplan is langs elektronische weg te raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0184.BP2020BDBT-0001. Het voorontwerp bestemmingsplan is tevens te raadplegen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Gemeenteportaal, eenheid Dienstverlening, Singel 9 te Urk.

Reageren

Binnen de genoemde termijn van zes weken (van 6 maart tot en met 16 april 2020) kunt u een inspraakreactie indienen. Een inspraakreactie kan schriftelijk of mondeling worden ingediend. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 77, 8320 AB te Urk, onder vermelding van “Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein” en uw adresgegevens. Een mondelinge inspraakreactie is alleen op afspraak mogelijk. Neem hiervoor contact op met 0527-689868.

Inloopavond

Op woensdag 25 maart 2020 organiseert de gemeente Urk een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan “Port of Urk – Binnendijks bedrijventerrein”. Deze avond vindt plaats in de kantine van het gemeentehuis, begint om 17:00 uur en eindigt om 19:00 uur. Op deze avond kunt u zich informeren over de inhoud van het voorontwerp bestemmingsplan en over de planprocedure. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan met de planopstellers. U bent van harte welkom.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief